Polityka Prywatności + RODO

I. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez Iwona Maśnicka ( dalej HajpSzafa), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, Dostawców oraz Osób chcących rozpocząć lub prowadzących współpracę z HajpSzafa, w tym również osób odwiedzających stronę internetową HajpSzafa,.

Szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział, w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.

Polityka ma charakter ogólny, jednakże w naszym przekonaniu jest wystarczająca do spełnienia obowiązku informacyjnego, jaki jest przez HajpSzafa realizowany, na podstawie wymagań, jakie nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych jest, Iwona Maśnicka, która  zapewnia i utrzymuje fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

W przypadku, konieczności kontaktu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez HajpSzafa, prosimy o  korzystanie z poniższych danych:

Iwona Maśnicka

Kręta 44/2

62-095 Murowana Goślina

adresu email: masnicki.daniel7@gmail.com

II. Podstawa prawna

Niniejszy dokument odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”

III. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

 1. Jeśli jesteś naszym Klientem to Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu realizacji przez HajpSzafa procesu sprzedaży, wymaganych przepisami prawa rozrachunków, w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu z Państwem, jako naszym Klientem. Podstawą przetwarzania jest istniejąca umowa cywilno-prawna pomiędzy Państwem a Iwona Maśnicka.
 2. Jeśli jesteś naszym Dostawcą, Twoje dane osobowe będą nam niezbędne, w celu realizacji Państwa dostaw towarów lub/i usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie. Podstawą przetwarzania jest istniejąca umowa cywilno-prawna pomiędzy Państwem a Iwona Maśnicka.
 3. Jeśli jesteś naszym Partnerem biznesowym, Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu realizacji zadań, wynikających bezpośrednio z relacji biznesowych (interesu prawnego) pomiędzy Iwona Maśnicka a podmiotem, którego jesteś przedstawicielem.
 4. Informujemy również, iż Twoje dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych bez Twojej zgody.

IV. Jaki dane osobowe możemy przetwarzać?

Pozyskując i przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się zasadą adekwatności, co oznacza, że zakres gromadzonych przez nas danych jest adekwatny do celów, które zostały wyznaczone.

 1. Klient – nazwa klienta, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko do kontaktu, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, numer REGON oraz NIP, PESEL, dane pozyskane w sposób inny, niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. Dodatkowo gromadzimy te dane, które nam przekazujesz w dokumentach takich jak „zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej”, „zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON”, dane finansowe
 2. Dostawca – nazwa dostawcy, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu, NIP,PESEL, REGON numer konta bankowego oraz adres email.
 3. Partner biznesowy – nazwa partnera, imię i nazwisko osoby reprezentującej, dane kontaktowe osób w celu bieżącej współpracy w ramach umowy lub wspólnego przedsięwzięcia, NIP, REGON, PESEL adres email.

HajpSzafa nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, bez zawarcia odpowiedniej zgody.

V. W jaki sposób zbieramy dane osobowe

  1. Dane osobowe pozyskujemy z różnych źródeł w zależności od kategorii osób, których dotyczą. W przypadku naszych Klientów, dane pochodzą od Państwa bezpośrednio, w celu nawiązania współpracy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży. Dane naszych Dostawców oraz Partnerów Biznesowych, zbierane są podczas prowadzenia rozmów o współpracy lub postępowań przetargowych jak i wynikają ze  współpracy gospodarczej.
  2. Ponad to  zbieramy dane osobowe także w innych przypadkach jak np. podczas spotkań biznesowych, na imprezach targowych, czy poprzez wymianę wizytówek.

VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

VII. Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jako administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy aby Państwa uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, były realizowane w należyty sposób. Dotyczy to w szczególności:

 • Prawa do bycia poinformowanym – mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez HajpSzafa przetwarzane oraz w jaki sposób jest to realizowane.
 • Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że Państwa dane są niekompletne lub niepoprawne, mają Państwo prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo żądania od nas abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczonego przetwarzania – na Państwa wyraźne żądanie będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do Państwa danych osobowych przez upoważnione osoby.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w przypadku kiedy otrzymamy Państwa sprzeciw, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane nie będą przetwarzane o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych – mają Państwo prawo oczekiwać, iż na Państwa żądanie, Państwa dane osobowe zostaną przekazane w czytelnym formacie oraz w bezpieczny sposób do innego administratora
 • Prawo do wniesienia skargi – w przypadku kiedy uznacie Państwo, iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie. HajpSzafa nie używa danych osobowych w celu ich sprzedaży podmiotom trzecim. Pracownicy HajpSzafa, a gdy ma to zastosowanie – także strony trzecie, są zobligowani do zachowania danych osobowych w poufności i przetwarzania ich z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie.
 2. HajpSzafa przetwarza dane osobowe tylko w takim zakresie i tylko dla takich celów, które wskazane zostały w chwili ich pozyskiwania czyli
 • w zakresie i na podstawie  wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na HajpSzafa
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HajpSzafa lub ich kontrahentów  i klientów, w szczególności w celach marketingowych.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Zakres zbieranych przez nas danych osobowych jest minimalny ale wystarczający do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w konkretnym celu oraz w oparciu o legalną przesłankę.
 • Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, jesteśmy gotowi aby bez zbędnej zwłoki Twoje dane poprawić.
 • Zawsze Ci odpowiemy, jeśli będziesz chciał się dowiedzieć jakie dane osobowe, Ciebie dotyczące, przetwarzamy.
 • Wykorzystujemy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby móc realizować przysługujące Ci prawa w określonych terminach.
 • Twoje dane nie są przetwarzane przez nas bezterminowo – zależy to od aktualności celu, lub istniejącej innej przesłanki na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Twoje dane są przetwarzane w zabezpieczonych systemach, do których mają dostęp upoważnione i przeszkolone osoby.
 • Chronimy Twoje dane przez dostępem osób niepowołanych, ich utratą lub zmianą oraz formami przetwarzania, które będą niezgodne z przepisami prawa oraz naszych wewnętrznych regulacji.
 • W sytuacjach, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, odbywa się to na podstawie właściwej umowy, gwarantującej nam, że Twoje dane są przetwarzane w równie bezpieczny sposób.
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w automatyczny sposób ani profilowane

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

 1. Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy ujawniać podmiotom, zaangażowanym w proces świadczenia usług  na nasze zlecenie, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 2. Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają nas w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 3. W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

X. Bezpieczeństwo witryny internetowej www.hajpszafa.pl

HajpSzafa dba o zaufanie i prywatność użytkowników serwisu hajpszafa.pl i informuje, że gromadzone w dziennikach logów dane, służą wyłącznie do celów administrowania witryną. Nie zbieramy danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu, jak również nie przekazujemy takich danych do jakiejkolwiek strony trzeciej. W serwisie hajpszafa.pl nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych typu: imię, nazwisko, adres email, adres fizyczny.

• Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis hajpszafa.pl. Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu hajpszafa.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu hajpszafa.pl,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzający, korzystając z serwisu hajpszafa.pl, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych,
 • odwiedzający serwis hajpszafa.pl, wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.

Pliki typu „cookie”

W celu lepszego działania serwisu hajpszafa.pl, śledzenia prawidłowości ruchu internetowego, tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości serwisu hajpszafa.pl użytkownikom, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Technologia ta umożliwia zostawienie informacji o witrynie hajpszafa.pl, w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Korzystanie z witryny hajpszafa.pl bez zmiany uprawnień odnośnie plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez HajpSzafa  plików cookies i umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie plików typu „cookie” należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie o pliku cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia

W serwisie hajpszafa.pl stosowane są następujące pliki cookies:

 • Sesyjne –przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu hajpszafa.pl  do czasu wylogowania się, opuszczenia serwisu hajpszafa.pl, zakończenia sesji, zamknięcia przeglądarki.
 • Stałe – przechowywane na stałe w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu hajpszafa.pl
 • Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu hajpszafa.pl 
 • Funkcjonalne –umożliwiające zapamiętywanie ustawień i personalizację serwisu.
 • Związane z bezpieczeństwem – wykorzystywane do wykrycia i śledzenia nadużyć związanych z uwierzytelnianiem się w serwisie hajpszafa.pl 
 •  

Odnośniki do innych stron

Serwis hajpszafa.pl   zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.hajpszafa.pl

Zapytania

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania witryny WWW należy kierować na adres e-mail hajp.szafa@gmail.com lub pocztą tradycyjną.

-50 PLN

Specjalnie dla Ciebie!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj zniżkę na pierwsze zakupy

Dodatkowo będąc naszym subskrybentem otrzymasz dostęp do limitowanych promocji oraz przedwczesną możliwość zakupu par specjalnych!

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.