Regulamin

REGULAMIN

ZAMÓWIENIA W SKLEPIE ON-LINE
Sklep otwarty jest non stop, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedaż obejmuje buty kolekcjonerskie, używane oraz  nowe.

Po wybraniu interesujących Cię towarów, poprosimy Ciebie o podanie danych adresowych, tak abyśmy mogli bezpiecznie i skutecznie dostarczyć Tobie wybrane buty, jak i  wystawić fakturę Vat za dokonany zakup.

 1. Złożenie zamówienia w sklepie stanowi  podstawę do zawarcia umowy, Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że przepisy prawa przewidują obowiązek zawarcia Umowy w określonej formie.
 2. Zapłata za Przedmiot Umowy powinna nastąpić na warunkach określonych w Umowie.
 3. Za dzień płatności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy , a w przypadku zapłaty gotówką – datę dokonania wpłaty.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy, HajpSzafa(Iwona Maśnicka) jest uprawniona do żądania odsetek w wysokości dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie.
 1.  Jeżeli Umowa ma charakter jednorazowy, w przypadku gdy Konsument nie dokona zapłaty w terminie określonym w Umowie, HajpSzafa, po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie dodatkowego, siedmiodniowego terminu na dokonanie zapłaty, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oraz żądania od Konsumenta zwrotu Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji postanowienia OWS w zakresie kar umownych oraz zapisu na sąd pozostają w mocy.
 2. W przypadku umów zawartych na odległość Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem tych poniżej, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Przedmiotu Umowy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni jest liczony od objęcia w posiadanie ostatniego z Przedmiotu Umowy, jego partii lub części. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od Umowy odstąpił, zwrócić Przedmiot Umowy Agrifirm, chyba że HajpSzafa zaproponowała, że sama odbierze towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Towary należy zwrócić na adres HajpSzafy podany na fakturze.
 3.  Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z Umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Przedmiotu Umowy, jeżeli Konsument je poniósł (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HajpSzafę) zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta  o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku gdy Konsument odstępuje od Umowy jedynie w zakresie niektórych Przedmiotów Umowy, które były objęte jednym zamówieniem:
 1. HajpSzafa zwróci część poniesionych przez Konsumenta kosztów dostawy, które były związane ze zwracanym Przedmiotem Umowy;
 2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Przedmiotu Umowy, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Przedmiotu Umowy, co do której Konsument od Umowy nie odstąpił.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego Przedmiotu Umowy powstałe w następstwie odstąpienia od Umowy.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli HajpSzafa wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez HajpSzafę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi HajpSzafa nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której Przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wskazane przez Konsumenta, do którego ma zostać dostarczony Przedmiot Umowy.
 2. Konsument jest zobowiązany do zbadania stanu Przedmiotu Umowy i jego opakowania w czasie rozładunku. W przypadku  zastrzeżeń co do stanu Przedmiotu Umowy i/lub  jego opakowania   Konsument   zobowiązany   jest   do   wpisania   zastrzeżeń   do   listu przewozowego, a także zażądania od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu Przedmiotu Umowy.
 3. HajpSzafa jest zobowiązana dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad.
 4. HajpSzafa dostarcza Konsumentowi dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy, jeżeli obowiązek ten  wynika z przepisów prawa.
 5. Wszelkie reklamacje i inne roszczenia należy zgłaszać do HajpSzafy niezwłocznie i w formie pisemnej lub osobiście, za wyjątkiem ubytku lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy powstałych podczas wykonywania przewozu Przedmiotu Umowy niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, które należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wydania Przedmiotu Umowy Konsumentowi.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności HajpSzafy wobec Konsumenta, jeżeli Przedmiot Umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest przechowywać reklamowany Przedmiot Umowy w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne zepsucie, uszkodzenie lub powstanie braków oraz utratę.
 8. HajpSzafa zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Konsumenta celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Konsumenta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez HajpSzafę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Przedmiotu Umowy do HajpSzafy, Konsument zostanie poproszony przez HajpSzafę o dostarczenie Przedmiotu Umowy na koszt HajpSzafy
 10. HajpSzafa ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni  od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez HajpSzafa w powyższym terminie oznacza, że HajpSzafa uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony drogą elektroniczną  poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Konsumenta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku pocztą na adres do doręczeń.
 12. HajpSzafa odpowiada za wady towarów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Przedmiotu Umowy Konsumentowi. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 13. Dostawa Przedmiotu Umowy wolnego od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie uwzględniającym charakter i istotę wady oraz możliwości HajpSzafy. O przewidywanym terminie usunięcia wady HajpSzafa powiadomi Konsumenta niezwłocznie po ustaleniu charakteru i istoty wady. Przewidywany termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn, za które HajpSzafa nie odpowiada.
 1. HajpSzafa nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Przedmiotu Umowy przez Konsumentai inne dotyczące nienależytej staranności Konsumenta oraz osób współpracujących z Konsumentem. W szczególności reklamacja i roszczenia odszkodowawcze nie przysługują Konsumentowi w sytuacjach, gdy:
 1. Konsument lub osoba z nim współpracująca użyła Przedmiotu Umowy niezgodnie z przeznaczeniem produktu
 2. Konsument lub osoba z nim współpracująca na własną rękę dokonała zmian w Przedmiocie Umowy,
 3. Konsument niewłaściwie przechowywał  Przedmiot Umowy
 1. Konsument staje się właścicielem Przedmiotu Umowy w momencie całkowitej zapłaty ceny, Przedmiot Umowy pozostaje własnością HajpSzafy, aż do czasu spełnienia niniejszego warunku.
 2. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty jego utrzymania, konserwacji oraz serwisowania obciążają Konsumenta.
 3. Konsument jest zobowiązany do korzystania z Przedmiotu Umowy wyłącznie w sposób zgodny z jego gospodarczym przeznaczeniem.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub Umowy okazało się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne albo nieskuteczne zastępowane jest automatycznie ważnym, skutecznym postanowieniem, które w sposób możliwie pełny odpowiada treści i celowi postanowienia zastąpionego. Powyższe dotyczy odpowiednio ewentualnych luk umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. HajpSzafa i Konsument będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych
  w związku z wykonywaniem Umów.

-50 PLN

Specjalnie dla Ciebie!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj zniżkę na pierwsze zakupy

Dodatkowo będąc naszym subskrybentem otrzymasz dostęp do limitowanych promocji oraz przedwczesną możliwość zakupu par specjalnych!

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.